نام و نام خانوادگی : هوشیار دیندار

تحصیلات : 

سال تولد : 

محل تولد : 

شغل : کارمند رسمی شهرداری

سمت در شورا : منشی دوم شورا

عضویت در دوره های : ششم

پست الکترونیکی: 

 

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0