نام و نام خانوادگی

شماره تماس 

 

اکبر نادری

09128634175

02165552220

عنوان سمت

سرپرست اداره بازرسی

تاریخ انتصاب

1396


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0