پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

علی عبدالهی

عنوان سمت

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

تاریخ انتصاب

1399


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0