پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

محمد حاج محمدلو

عنوان سمت

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

تاریخ انتصاب

اسفند 1398


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0