نام و نام خانوادگی

علی بیات

عنوان سمت

اداره حقوقی و املاک

تاریخ انتصاب

 1401


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0