نام و نام خانوادگی

ایزدی 

عنوان سمت

سرپرست اداره فنی و عمرانی

                شماره همراه :09123225835


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0