نام و نام خانوادگی

محمد قدوسی

 

عنوان سمت

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی 

 

تاریخ انتصاب

 1400

 

                                شماره همراه: 09123610168

 مسئول امور ورزش و جوانان
محمد داداشی مسئول امور ورزش و جوانان
تلفن همراه 09195662800

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0