پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

 

عنوان سمت

مدیریت حوزه شهردار

تاریخ انتصاب

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0