پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 نام و نام خانوادگی

 مرتضی نوری 

عنوان سمت

  معاونت خدمات شهری

شماره های تماس

09122752962

65362370 داخلی 101

 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0