نام و نام خانوادگی

ارشاد تنها 

عنوان سمت

  معاونت خدمات شهری

شماره های تماس

09123054494

65362370 داخلی 101

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0