نام و نام خانوادگی

ارشاد تنها 

عنوان سمت

معاون  برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی

تاریخ انتصاب

 1402

 

شماره همراه: 09125202210


سوابق تحصیلی

·         .........................

 

 

سوابق شغلی

·         .........................

·         .........................
·         
.........................

·         .........................

·         .........................


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0