پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 نام و نام خانوادگی

احمد نیکخواه 

عنوان سمت

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی

تاریخ انتصاب

آذرماه 1396

 


سوابق تحصیلی

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

 

سوابق شغلی

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------

·         -----------------


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0