پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

محمد قدوسی

 تحصیلات

 

 سمت

معاون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

مدت تصدی

 

 متولد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق شغلی

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0