نام و نام خانوادگی

محمد قدوسی

 تحصیلات

 

 سمت

معاون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

شماره همراه

09123610168

 متولد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق شغلی

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0