پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

با سلام

تحقق چشم انداز شهرداری اندیشه برای تبدیل از «سازمان خدماتی» به «نهاد اجتماعی»، همچنین توسعه و تقویت رویکرد اجتماعی، مستلزم سیاستـگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر تحقیق و پژوهش می‌باشد. مدیریت شهری اگر بتواند نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهر و شهروندان را از طریق مطالعه و تحقیق علمی به درستی شناسایی نموده و بین یافته های پژوهشی در سطوح راهبردی و کاربردی و سیاستـگذاری، برنامه ریزی و اجرا پیوند کارآمد و مستمر برقرار نماید آنگاه می توان به دستیابی چشم انداز توسعه پایدار مبتنی بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی امید داشت.

مدیریت شهری در شهر اندیشه جهت تحقق این راهبرد، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی را با امکان بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های علمی موجود در دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگران شهر اندیشه و پشتیبانی علمی و كاربردی مأموریت های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اندیشه از جمله شناخت علمی مسائل و نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان اندیشه، بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح ها و پروژه های شهری، بررسی آگاهی و نگرش شهروندان اندیشه درخصوص عملكرد شهرداری و ترسیم سیمای اجتماعی و فرهنگی شهر اندیشه، در مجموعه  معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری این شهر، تأسیس نموده است.

 

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اندیشه

 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0