توجه : در صورت بروز هرگونه مشكل در عدم نمايش نقشه پوياي شهر انديشه

توسط لينك زير نرم افزار flash player را بر سيستم رايانه خود نصب كنيد .

 

لينك دانلود نرم افزار  Flash Player6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0