پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 حجت ترکاشوند

 عنوان سمت

سرپرست امور مالی

 تاریخ انتصاب

1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوابق تحصیلی

·         ------

 

سوابق شغلی

·         ------

·         ------
·         ------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0