پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

وحید قبادی

عنوان سمت

واحد زیباسازی

تاریخ انتصاب

1396


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0