پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

مهدی سیف الله زاده

عنوان سمت

واحد اداری وکارگزینی

تاریخ انتصاب

1396

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0