نام و نام خانوادگی

مهدی سیف الله زاده

عنوان سمت

واحد اداری وکارگزینی

تاریخ انتصاب

1396

 

                   شماره همراه :09122149958


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0