نام و نام خانوادگی : الهام افراشته

 تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد

 سال تولد : 1365

شغل : کارمند

 سمت در شورا : عضو شورا

 عضویت در دوره های: چهارم، پنجم،ششم

 پست الکترونیکی: elham.afrashteh@yahoo.com6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0