عنوان موسسه

نام  موسسه

آدرس

تلفن

مدرسه

ابتدایی ابن سینا(پسرانه)

اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین محله 20

65550089

مدرسه

ابتدایی ستایش(دخترانه)

اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین محله 20

65550090

مدرسه

ابتدایی اقبال(پسرانه)

اندیشه فاز 3 بعد از استخر مشهدی محله ی 7

65550788

مدرسه

ابتدایی هانیه (دخترانه)

اندیشه فاز 3 بعد از استخر مشهدی محله ی 7

65563040

مدرسه

ابتدایی صالحان 1(پسرانه)

اندیشه فاز3 محله ی 23 پشت بازار بوستان

65552070

مدرسه

ابتدایی صابران1 (دخترانه)

اندیشه فاز3 محله ی 23 پشت بازار بوستان

65552068

مدرسه

ابتدایی انصارالحسین(پسرانه)

اندیشه فاز 3 پشت بازار صدف

65565455

مدرسه

ابتدایی صالحان 2(پسرانه)

اندیشه فاز 3 پشت بازار صدف

65550896

مدرسه

ابتدایی انصارالمهدی(دخترانه)

اندیشه فاز3 محله ی 11 تقاطع فردوسی

65562010

مدرسه

ابتدایی صابران 2 (دخترانه)

اندیشه فاز3 محله ی 11 تقاطع فردوسی

65554130

مدرسه

ابتدایی غیر انتفاعی بهار(پسرانه)

اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین

65555055

مدرسه

پیمانکار ایلیا سازه پارت(درمانگاه آزاد سماء)

اندیشه فاز 3 محله 23

 

مدرسه

فردوسی(چمران)

اندیشه فاز 4 محله 4

 

مدرسه 

حافظ(پیش دانشگاهی و دبیرستان پسرانه فر هیختگان)

اندیشه فاز 4 محله 7

 

مدرسه 

هنرستان کارو دانش (آموزشگاه اندیشه)

اندیشه فاز 4 محله 4 

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

سعدی(هنرستان پسرانه ابتکار و پژوهش)

اندیشه فاز 4 محله 1

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

حسابی(دبستان دخترانه فدک)

اندیشه فاز 5 محله 13

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی

اندیشه فاز 5 پشت دبستان دخترانه فدک

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی پیشگامان ولایت(دبیرستان پسرانه)

اندیشه فاز 2

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی (اموزشگاه شیخ مفید) 

اندیشه فاز2

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

فارابی(چمران)

اندیشه فاز 4 محله 4

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

غدیر

اندیشه فاز 4 محله 2

 

مدرسه /مجتمع آموزشی

شیخ بهائی 

اندیشه فاز 2

 

مدرسه

دبیرستان دخترانه خوارزمی 

اندیشه فاز 2

 

مدرسه

دبستان پسرانه فردوسی

اندیشه فاز2

 

مدرسه

ابتدایی حجاب 1 (دخترانه)

اندیشه فاز 2 شقایق شرقی

65542989

مدرسه

ابتدایی حجاب 2 (دخترانه)

اندیشه فاز 2 شقایق شرقی

65542989

مدرسه

ابتدایی فردوسی 1 (پسرانه)

اندیشه فاز 2 یاس شمالی لادن 6

65543626

مدرسه

ابتدایی غیرانتفاعی هادی (پسرانه)

اندیشه فاز 2 شقایق شرقی

65542610

مدرسه

ابتدایی غدیر (دخترانه)

اندیشه فاز 4 جنوب مجتمع ارغوان 

65341577

مدرسه

ابتدایی غدیر (پسرانه)

اندیشه فاز 4 جنوب مجتمع ارغوان 

65341577

مدرسه

ابتدایی میعاد (پسرانه)

اندیشه فاز 5 شمال غربی محله 13

65347150

مدرسه

ابتدایی حضرت فاطمه (دخترانه)

اندیشه فاز 5 شمال غربی محله 13

65347113

مدرسه

راهنمایی استقلال 1 (پسرانه)

اندیشه فاز 3پشت بازار بزرگ

65553010

مدرسه

راهنمایی استقلال 2 (پسرانه)

اندیشه فاز3 پشت بازار بزرگ

65553010

مدرسه

راهنمایی آیین تربیت (دخترانه)

اندیشه فاز 3 چهار راه میلاد 

65551694

مدرسه

راهنمایی عطیه (دخترانه)

اندیشه فاز 3 چهار راه میلاد 

65550894

مدرسه

راهنمایی غیرانتفاعی دانش(پسرانه)

اندیشه فاز 3 جنب شهرداری اندیشه 

65557006

مدرسه

راهنمایی فردوسی 2 (پسرانه)

اندیشه فاز 2 یاس شمالی لادن 6

65546087

مدرسه/مجتمع اموزشی

پروین اعتصامی(کارو دانش)(دخترانه)

اندیشه فاز 3 محله 29

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه حافظ(پسرانه)

اندیشه فاز 3 محله 39

 

مدرسه

دبیرستان شرکت عمران اندیشه (دخترانه)

اندیشه 3 محله 29

 

مدرسه

راهنمایی فدک 1 (دخترانه)

اندیشه فاز 2 شقایق شرقی

65541694

مدرسه

دبیرستان  دین و دانش سابق

اندیشه فاز 3 محله 21

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

رازی

اندیشه فاز 3 محله 29

 

مدرسه

راهنمایی فدک 2 (دخترانه)

اندیشه فاز 2 شقایق شرقی

65541694

مدرسه

راهنمایی میثاق (پسرانه) 

اندیشه فاز 5 شمال غربی

65346520

مدرسه

راهنمایی ارمغان (دخترانه)

اندیشه فاز 5 شمال غربی

65347113

مدرسه/اموزشگاه

زبان

اندشه فاز 3 محله 20

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

غیر انتفاعی دانش

 اندیشه فاز 3 محله 23

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز 3 محله 25

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز 3 محله 33

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز 3 محله 20

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز 3 محله 25

 

مدرسه

راهنمایی اخلاص (دخترانه)

اندیشه فاز 3

65561214

مدرسه

راهنمایی 12اردیبهشت(دخترانه)

اندیشه فاز 3

65550895

دانشگاه

ازاد سماء

اندیشه فاز 3  محله 23 خیابان ولیعصر پشت بازار بوستان

65561023

o       درمانگاه شبانه روزي انديشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز3، جنب مسجد علي ابن ابيطالب  ، روبروی سینما

تلفن :    65551150-021

o       درمانگاه بهار

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز۳ ، چهار راه ساسان  ، جنب مجتمع تجاري صدف

تلفن :    65558180-021

v     داروخانه ها

o       داروخانه شبانه روزي دكتر طالبيان

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز3، جنب درمانگاه شبانه روزي انديشه  ، روبروی سینما

تلفن :    65551147-021

o       داروخانه دكتر جلاليان

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز3، جنب درمانگاه شبانه روزي انديشه

تلفن :    

o       داروخانه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز3، خيابان وليعصر ، جنب بازار نگين

تلفن :    

o       داروخانه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز2،

تلفن :    

o       داروخانه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ،  فاز2،

تلفن :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o       ساختمان مركزي شهرداري انديشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، بلوار آزادي ، خیابان شهرداری شرقی ، ساختمان مركزي شهرداري

تلفن : 8-65555556-021         دورنگار :  65563505-021 

كد پستي 66548-31687          صندوق پستي 311-31685

www.AndishehCity.ir       ،            www.Andisheh.CC

Info@AndishehCity.ir                   Info@Andisheh.CC

 

o       ساختمان مركزي حوزره معاونت خدمات شهري و سازمانهای تابعه شهرداری

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 5 ، میدان خلیج فارس ، پشت مجتمع مسکونی خلیج فارس

                      تلفن (معاونت خدمات شهری) :   65362370-021

                      تلفن (معاونت فنی و عمرانی) :   65362427-021

                      تلفن (سازمان اتوبوسرانی) :   65362430-021

                      تلفن (سازمان تاکسیرانی) :   65362380-021

                      تلفن (سازمان پارکها و فضای سبز) :   65362390-021

                      تلفن (مدیریت حمل و نقل) :   65362426-021

 
 

o       شوراي اسلامي شهر اندیشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 3 ، بلوار آزادي ، روبروي كلانتري 16

                      تلفن :   65552122 - 021

 

o       شركت عمران شهر انديشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، بلوار آزادي، روبروي مخابرات ، شركت عمران شهرجديد انديشه

تلفن :    3-65553552 – 021               دورنگار : 65552728 – 021

 

o       شركت مخابرات فاز 2

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 2 ،‌

تلفن:     65541111 - 021

 

o       شركت مخابرات فاز 3

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 3 ، بلوار آزادي ، روبروي شركت عمران

تلفن:     65555555 - 021

 

o       شركت مخابرات فاز 4

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 4 

تلفن:     65342000 - 021

 

o       شركت برق منطقه اي انديشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 3 ، بلوار آزادي 

تلفن:     65555551 – 021         

 

o       شركت آب منطقه اي انديشه

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، بلوار آزادي، نبش میدان آزادی

تلفن :    65551414 – 021             

عنوان موسسه

نام  موسسه

آدرس

تلفن

مسجد

امام علی (ع)

اندیشه فاز 3 بلوار آزادی چها رراه شهرداری روبروی شرکت عمران

65564449

مسجد

امام حسن (ع) 

اندیشه فاز 3 (پشت پاسگاه) محله 7 خیابان چمران 

 

مسجد

امام حسین(ع)

اندیشه فاز 5 خیابان دکتر حسابی 

    سید ابوطالب عظیمی09123645226

مسجد

باب الحوائج

اندیشه فاز 3 محله ی 25 جنب آموزشگاه رانندگی ناصر

مظفر فتحی 09124196547

مسجد

امام سجاد(ع)

اندیشه فاز 4 محله 7 خیابان خوارزمی 

 

مسجد

حضرت ابوالفضل (ع)

اندیشه فاز 4 محله 3 خیابان توحید 

 

مسجد

 چهارده معصوم

اندیشه فاز 2 نبش بلوار یاس شمالی 

حیدری 09126963047

حسینیه

حضرت زهرا  

 

گودرزی 09191668263

حسینیه

 

اندیشه فاز 4 محله 11

 

حسینیه

 

اندیشه فاز 3 محله 1

 

حسینیه

 

اندیشه فاز 3 محله 25

 

حسینیه

بنی فاطمه 

اندیشه فاز3 محله29 

امیر رضایی 09191143551

هیئت 

رزمندگان اسلام

اندیشه فاز 4 میدان شهدای گمنام 

محمدی 09125947196

زینبیه

زینبیه

اندیشه فاز 4 محله 4

 

زینبیه

زینبیه

 اندیشه فاز 3 خیابان ولیعصر 

65552986

اطلاعات (118)

 كد شهرستان شهريار  

 

021

آمبولانس اورژانس (115)  

 

65542822

آتش نشاني فاز3  

 

65552630

امداد آب       

 

65551414

آموزش و پرورش 

 

65227490

اداره برق  

 

65362606

اداره کار       

 

65222898

بیمارستان امام سجاد 

 

 

5-65226041

اداره گاز   

 

65243710

بیمارستان تامین اجتماعی 

 

 5-65225014

پست اندیشه   

 

65555666

تربیت بدنی   

 

65556777

حوادث برق    

 

65555551

خدمات شهری  

 

65552112

شورای شهر 

     

65552122

شرکت عمران  

 

 3-65553552

شهرداری اندیشه 

 

 8-65555556

فرمانداری  

 

65225057

کلانتری 16 اندیشه 

 

65552050

کمیته امداد

 

65222249

مخابرات فاز 2

 

65541111

مخابرات فاز 3

 

65555555

مخابرات فاز 4

 

65342000

نماینده مجلس

 

65255353
دسته بندي اخبار 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0