مشخصات عمومی
واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مجتمع تجاری اداری نگارستان
3
مزايده
شهرداری اندیشه
مرحله تحويل اسناد

قوانین
1398/03/02
1398/03/25
1398/03/26
1398/03/27
1398/03/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.9.0
V5.7.9.0