شهروندان عزیز، براي ارتباط حضوري با شهردار اندیشه مي توانید

سه شنبه هر هفته 
از ساعت 9 الي 12


به روابط عمومی مراجعه نمایید.

همچنين نظرات خود را توسط پست الكترونيك به آدرس

Info@AndishehCity.ir

و يا به كد پستي 66548-31687  و صندوق پستي 311-31685

به آدرس

تهران، شهر انديشه، بلوار آزادي، چهار راه شهرداری، ساختمان مركزي شهرداري انديشه

تلفن : 8-65555556-021        دورنگار :  65563505-021

ارسال نمایید.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0