پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

قهرمانی

عنوان سمت

رئیس اداره حراست

تاریخ انتصاب

 1398


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0