پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

شماره تماس 

 

اکبر نادری

09128634175

02165552220

عنوان سمت

سرپرست اداره بازرسی

تاریخ انتصاب

1396


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0