پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 نام و نام خانوادگی

محمد قدوسی

عنوان سمت

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی 

تاریخ انتصاب

 1400

 

 مسئول امور ورزش و جوانان
محمد داداشی مسئول امور ورزش و جوانان
تلفن همراه 09195662800

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0