نام و نام خانوادگی : میثم عظیمی

تحصیلات : 

سال تولد : 

شغل : 

سمت در شورا : عضو شورا

عضویت در دوره های: ششم

ایمیل:6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0