پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

محمد امین قائم پناه

عنوان سمت

معاون  برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی

تاریخ انتصاب

 1400

 

 


سوابق تحصیلی

·         .........................

 

 

سوابق شغلی

·         .........................

·         .........................
·         
.........................

·         .........................

·         .........................


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0