توجه : در صورت بروز هرگونه مشكل در عدم نمايش نقشه پوياي شهر انديشه

توسط لينك زير نرم افزار flash player را بر سيستم رايانه خود نصب كنيد .

 

لينك دانلود نرم افزار  Flash Player6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0