پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام و نام خانوادگی

سعید حمیدی پور

عنوان سمت

واحد موتوری

تاریخ انتصاب

 1398


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0