نام و نام خانوادگی

امین رضاپور

میزان تحصیلات

 مهندسی گشاورزی

شماره همراه

09128656090

 

رضاپور.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0