نام و نام خانوادگی

علی عبدالهی 

میزان تحصیلات

کارشناس ارشد حقوق عمومی 

شماره همراه

09125379071

 

عبدالهی.jpg6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0