سخن مدیرعـامل سـازمان (مرتضی نـوری اصـل)


باسلام و احترام 
موضوع حمل و نقل همگانی و تــوسعه سامانه های مرتبط با آن از مهمترین چالش های مدیریت شهری طی دهه های اخیر بوده. این مهم از آن جهت حــائز اهمیت است که الگوی توسعـــه مبتنی بر حمل و نقل همگانی از شاخص ترین الگــــوهای توسعه شهری است، که بر محـور حمل و نقل عمومی استـوار است. در جریـان گسترش شهرنشینی و بالاخص روند توسعـه شهری، با شکل گیری شهرهای اقمـاری و جدید، پیرامون کلان شهرها، بخش حمل و نقل نقش مهم و تاثیر گذاری بر روند توسعــه در مختصـات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را ایفا می نماید. از سویی شکل گیری فرم شهرهــای جدید بطور عمده تحت تاثیر حمـل و نقــل شهری و میزان توفیق ســامانه های کاربردی الگــوهای شناخته شده و تجربیات موثر حمل و نقل با کلاس جهــانی، در گرو انطباق دستورالعمل های آزموده  شده در این الگـوها با آنچه در عمل می بایست نمود داشته باشد است. از این رو فـــرآیند پیچیده و به جد تاثیر گذار یـــاد شده تنهـا مستلزم همســویی و در هم تنیــدگی تصمیمــات مدیران شهری با خواستهــای شهروندان و همکاری و هماهنگـی دو ســویه می باشد.
   امید است بــا توکل به خداوند متعــال و حمایت شهـردار محترم و شورای محترم اسلامی شهر اندیشه بتوانیم در راستای بهبود امر عبور و مرور شهر از طریق مطالعه، برنامه ریــزی، طراحی، آموزش، نظارت و همــاهنگی در امر حمـل و نقل جهت جابجایی ایمـن، سـریع و راحت به شهروندان فهیــم شهـر اندیشــه خدمات رســانی کنیــم .

                            با تشکـر               

    مرتضی نوری اصل

091227529626.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0