پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : هوشیار دیندار

تحصیلات : 

سال تولد : 

محل تولد : 

شغل : کارمند رسمی شهرداری

سمت در شورا : عضو شورا

عضویت در دوره های : ششم

پست الکترونیکی: 

 

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0