نام و نام خانوادگی : داود سرمست دستک 

تحصیلات : 

سال تولد : 

محل تولد : 

شغل : بازنشسته فرهنگی 

سمت در شورا : عضو  شورا

عضویت در دوره : اول، دوم ، سوم،چهارم و ششم شورا

پست الکترونیکی :

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0