شهرداران سابق :

  • فريدون فدايی دولت   ---   از 1382
  • مهدی شريف زاده   ---   از 1386
  • محمد شيخی   ---   از خردادماه 1386 لغايت بهمن ماه 1389
  • بهروز کاویانی   ---   از مهرماه 1390 لغايت شهریورماه 1392
  • سعید خانپور   ---   از آذرماه 1392 لغايت بهمن ماه 1393
  • عباس شوندی   ---   از اردیبهشت ماه 1394 لغايت شهریور ماه 1396
  • بهروز کاویانی    ---  از شهریورماه 1396 لغایت دی ماه 1398
  • علی ملکی        ---   از بهمن ماه 1398 لغایت تیر ماه 1400
  • بهروز کاویانی  ----    از شهریور ماه 1401

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0