عوامل مؤثر در مکانیابی شهر

شرایط اقلیمی و آب و هوایی

اراضی شهر جدید اندیشه از نظر شرایط اقلیمی دارای آب و هوای نسبتا گرم و خشک در تابستان و سرد در زمستان می باشد و در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا قرار دارد .

****************************************************************

جمعیت

اصولا برنامه ریزی توسعه شهرهای جدید در سه دوره:

 

بلند مدت (25 ساله)

 

میان مدت (15 ساله)

 

کوتاه مدت (5 ساله)

 

صورت می پذیرد که در خصوص اندیشه بدلیل شروع عملیات آماده سازی واگذاری زمین و هجوم سرريز جمعيت تهران با فرض سال 1370 به عنوان سال مبنای طرح، تا پایان سال 1375 بیش از 1900 واحد مسکونی ایجاد گردیده بود. علیرغم پیش بینی این مسئله که در دوره میان مدت طرح (سال 1385) با توسعه و شکل گیری مراکز خدماتی و تاسیسات روبنایی و زیربنایی شهر بیش از 000/60 نفر و تا پایان دوره طرح یعنی تا سال 1395 بیش از 000/100 نفر در این شهر اسکان یابند اما بدلیل استقبال غیر منتظره مردم از اسکان در این شهر هم اکنون جمعیتی بالغ بر  000/120  نفر در شهر اندیشه ساکن می باشند.

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0