Field990
    
  Field992  
  Field1006  
  Field998  
  Field1001  
  Send


با نظرات راه گشای خود مسئولین را در مدیریت هر چه بهتر شهر یاری نمایید
 

sendrerq sender
Your Name: (optional)
Subject: (optional)
Message Body:
  Send  Clear 

شهروندان محترم می توانند از این طریق نظرات خود را با ما در میان گذارند .

contact by mail1:
Message Body:
contact by mail2:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Education : 
Job : 

عملکرد شهرداری اندیشه را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

Send


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0