پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  Field990
    
  Field992  
  Field1006  
  Field998  
  Field1001  
  Send


با نظرات راه گشای خود مسئولین را در مدیریت هر چه بهتر شهر یاری نمایید
 

sendrerq sender
Your Name: (optional)
Subject: (optional)
Message Body:
  Send  Clear 

شهروندان محترم می توانند از این طریق نظرات خود را با ما در میان گذارند .

contact by mail1:
Message Body:
contact by mail2:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

Profile informations
Sex  :
Male Female
Marriage Status : 
Married Single
Age : 
Education : 
Job : 

عملکرد شهرداری اندیشه را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

Send


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0