شنبه, 7 اسفند 1395

عنوان : آگهي مزايده
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۳۳:۳۷
عنوان گروه خبري : روابط عمومی .
منبع خبر : روابط عمومي سازمان اتوبوسراني شهرداري انديشه

آگهي مزايده

سازمان اتوبوسراني شهرداري انديشه در نظر دارد تعداد سه باب مغازه و دوباب دكه فلزي واقع در پايانه فاز 3 و جايگاه CNG خود را براي مدت يك سال از طريق اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان حقيقي و حقوقي مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهي جهت بازديد وتحويل برگ شرايط به دبيرخانه سازمان مراجعه ويا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3562511-0262 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي سازمان اتوبوسراني شهرداري شهر انديشه و حومه

 


سازمان اتوبوسراني شهرداري انديشه