دوشنبه, 29 آبان 1396
عنوان : آگهي مزايده
کد خبر : ۲۰۲۱
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۳۳:۳۷
عنوان گروه خبري : روابط عمومی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


آگهي مزايده

سازمان اتوبوسراني شهرداري انديشه در نظر دارد تعداد سه باب مغازه و دوباب دكه فلزي واقع در پايانه فاز 3 و جايگاه CNG خود را براي مدت يك سال از طريق اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان حقيقي و حقوقي مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهي جهت بازديد وتحويل برگ شرايط به دبيرخانه سازمان مراجعه ويا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3562511-0262 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي سازمان اتوبوسراني شهرداري شهر انديشه و حومه

 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0